Buttigieg turns to black pastor to discuss racism, poverty